Bảo Hiểm Phú Hưng | bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu

  • Tổng đài công ty
  • (84-8) 5413 5966
  • Thông báo bồi thường
  • 0909 950 338
  • Mua bảo hiểm
  • 0909 729 012

Nếu quý khách cần tư vấn gì thêm chúng tôi rất vui lòng hổ trợ

  • Thuật ngữ bảo hiểm

  • Số lần xem: 2475 | Ngày: 23/04/2014

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định tại Nghi định 103/2008/NĐ-CP và Thông tư 126/2008/TT-BTC với các điều khoản, mức trách nhiệm và biểu phí thống nhất trên toàn quốc. Ngoài ra, chủ xe cơ giới có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện để có thể yên tâm hơn trước các rủi ro về trách nhiệm pháp lý.

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Thường bao gồm: Quy tắc bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi, bổ sung, nếu có

THỜI HẠN BẢO HIỂM
Trách nhiệm bảo hiểm của Công ty bảo hiểm sẽ bắt đầu từ thời điểm (a) Công ty bảo hiểm cấp cho Người được bảo hiểm Giấy chứng nhận bảo hiểm; hoặc (b) thời điểm bắt đầu Thời hạn bảo hiểm, tùy vào thời điểm nào đến sau, và kéo dài đến thời điểm kết thúc Thời hạn bảo hiểm.

MẤT CẮP BỘ PHẬN
Sự mất cắp và/hoặc hư hỏng đối với bộ phận cấu thành nên xe gây ra bởi  trộm cắp hoặc hành động trộm cắp; và được xác nhận là đã bị mất cắp và không thể tìm lại được hoặc đã bị hư hỏng do hành vi hay ý định trộm cắp đó gây ra.

MẤT CẤP TOÀN BỘ
Xe được bảo hiểm được xem là mất cắp toàn bộ khi: (i) Xe được xác nhận là đã bị mất cắp và không thể tìm lại được; hoặc (ii) Tổng giá trị thiệt hại, bao gồm do mất cắp và hư hỏng gây ra bởi cùng hành động trộm cắp đó, tính đến thời điểm xem xét lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số tiền bảo hiểm.

TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH
Là tình trạng sức khỏe mà theo ý kiến của International SOS được chỉ định là bệnh nặng cần phải chữa trị khẩn cấp để tránh tử vong hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình trạng sức khỏe hiện tại hoặc lâu dài của Người được bảo hiểm. Sự nguy kịch sẽ được xét đoán theo hoàn cảnh của địa phương của Người được bảo hiểm, bản chất của điều trị khẩn cấp và khả năng cung cấp dịch vụ cũng như cơ sở vật chất hợp lý tại địa phương đó.

TỔN THẤT BỘ PHẬN
Là khi giá trị tổn thất được bảo hiểm tổng gộp lại dưới 75% số tiền bảo hiểm.

TỔN THẤT TOÀN BỘ
Xe được xem là tổn thất toàn bộ khi tổn thất được bảo hiểm tổng gộp lại bằng hoặc vượt quá 75% số tiền bảo hiểm