Bảo hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc

Theo Nghị đinhj 23/2018/NĐ-CP, bảo hiểm Cháy, Nổ Bắt Buộc bảo hiểm cho các tổn thất vật chất bất ngờ gây ra do cháy, nổ đối với các tài sản được bảo hiểm, bao gồm:

  • - Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
  • - Máy móc thiết bị
  • - Các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác.

TẢI TÀI LIỆU

ND 23.2018.ND-CP

Bảo hiểm liên quan