Bảo hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh

Bảo hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh bảo hiểm cho những thiệt hại tài chính từ hậu quả của việc hoạt động kinh doanh bị gián đoạn hoặc bị ảnh hưởng gây ra bởi thiệt hại tài sản được theo đơn Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản hoặc Bảo hiểm Hỏa Hoạn và Các Rủi Ro Đặc Biệt.

TẢI TÀI LIỆU

Quy tắc BH gián đoạn kinh doanh (lợi nhuận gộp)

Quy tắc BH gián đoạn kinh doanh (phương pháp cộng)

Quy tắc BH gián đoạn kinh doanh (phương pháp trừ)

Quy tắc BH gián đoạn kinh doanh 1 (theo sau hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)

Quy tắc BH gián đoạn kinh doanh 2 (theo sau hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)

Quy tắc BH gián đoạn kinh doanh 3 (theo sau hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt)

Bảo hiểm liên quan