bảo hiểm gián đoạn kinh doanh theo sau đỗ vỡ máy móc

BH gián đoạn kinh doanh theo sau đổ vỡ máy móc : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm khi hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm bị gián đoạn hay ngưng trệ do hậu quả của tai nạn của máy móc được nêu trong danh mục máy móc tham gia bảo hiểm.

TẢI TÀI LIỆU

Quy tắc BH gián đoạn kinh doanh theo sau đổ vỡ máy móc

Bảo hiểm liên quan