Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt bao gồm:

Phần I: bảo hiểm cho những hạng mục hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ.
Phần II: bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thương tật hay ốm đau bất ngờ và / hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của Bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, lắp đặt hay chạy thử các hạng mục được bảo hiểm ở Phần I.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH rủi ro lắp đặt

Giấy yêu cầu BH rủi ro lắp đặt

Quy tắc BH rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm liên quan