Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng

Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng bao gồm: 

Phần I: bảo hiểm cho thiệt hại vật chất công trình do nguyên nhân trực tiếp, bất ngờ và không lường trước được xảy ra trong quá trình thi công xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các rủi ro Hỏa hoạn, sét, nổ, trộm, cướp, động đất, lũ, lụt, hành động ác ý, bất cẩn, sơ xuất, thiếu kỹ năng…

Phần II: bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thương tật hay ốm đau bất ngờ và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của Bên thứ ba liên quan công việc thi công được bảo hiểm ở Phần I.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH mọi rủi ro xây dựng

Giấy yêu cầu BH mọi rủi ro xây dựng

Quy tắc BH mọi rủi ro xây dựng

Bảo hiểm liên quan