Bảo hiểm Thiết Bị Điện Tử

Bảo hiểm Thiết Bị Điện Tử bao gồm:

Phần I: Thiệt hại vật chất
Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho bất kì thiết bị điện tử nào có tên trong danh mục thiết bị được bảo hiểm hay bất kì bộ phận nào đó của hạng mục này bị tốn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài những nguyên nhân bị loại trừ theo Đơn bảo hiểm, với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế.

Phần II: Phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi
Bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các tổn thất, thiệt hại vật chất của phương tiện xử lý dữ liệu ngoại vi được kê khai bảo hiểm, gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào được bảo hiểm ở Phần 1.

Phần III: Chi phí hoạt động tăng
Bồi thường cho Người được bảo hiểm theo qui định của Hợp đồng bảo hiểm bất kỳ chi phí tăng thêm nào đã được bỏ ra để sử dụng các thiết bị EDP khác thay thế.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH Thiết Bị Điện Tử

Giấy yêu cầu BH Thiết Bị Điện Tử

Quy tắc BH Thiết Bị Điện Tử

Bảo hiểm liên quan

 • Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng của Phú Hưng bao gồm bảo hiểm cho thiệt hại vật chất công trình và bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

  Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt bao gồm bảo hiểm cho những hạng mục hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu

  Bảo hiểm Máy Móc và Thiết Bị của Chủ Thầu bồi thường cho Người được bảo hiểm thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với hạng mục máy móc, thiết bị.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Đổ Vỡ Máy Móc

  Bảo hiểm Đổ Vỡ Máy Móc bảo hiểm bất kỳ tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra cho các máy.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm gián đoạn kinh doanh theo sau đỗ vỡ máy móc

  BH gián đoạn kinh doanh theo sau đổ vỡ máy móc : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm khi hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm bị gián đoạn hay ngưng trệ do hậu quả của tai nạn của máy móc được nêu trong danh mục máy móc tham gia bảo hiểm.

  Xem chi tiết