BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CHUNG

Bảo hiểm liên quan

 • Bảo hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những thương tật, ốm đau và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân hành nghề chuyên môn đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm trách nhiệm công cộng - sản phẩm

  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng - sản phẩm: Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những Tổn thương Cá nhân hoặc Thiệt hại Vật chất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt Động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

  BH trách nhiệm người sử dụng lao động : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất và chi phí liên quan đến thương tật của Người lao động đã có giao kết Hợp đồng lao động hoặc thử việc với Người được bảo hiểm cũng như những chi phí khác mà Người được bảo hiểm phải chi trả.

  Xem chi tiết