bảo hiểm trách nhiệm công cộng - sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng - sản phẩm: Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những Tổn thương Cá nhân hoặc Thiệt hại Vật chất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt Động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng

Quy tắc BH trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng

Bảo hiểm liên quan