Bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng

Bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thương tật, ốm đau bất ngờ về người và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH trách nhiệm công cộng

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm công cộng

Quy tắc BH trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm liên quan