Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân hành nghề chuyên môn (gồm: kế toán / kiểm toán; kiến trúc sư và kỹ sư; luật sư, công chứng, vv…) đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh phải bồi thường cho khách hàng của mình do những lỗi, sơ xuất về chuyên môn.

TẢI TÀI LIỆU

Biếu phí BH trách nhiệm nghề nghiệp - Công chứng viên luật sư

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm nghề nghiệp -  Công chứng viên luật sư

Quy tắc BH trách nhiệm nghề nghiệp -  Công chứng viên luật sư

Biếu phí BH trách nhiệm nghề nghiệp -  Kế toán, kiểm toán

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm nghề nghiệp - Kế toán, kiểm toán

Quy tắc BH trách nhiệm nghề nghiệp - Kế toán, kiểm toán

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm nghề nghiệp - Pháp lý và dân sự

Quy tắc biểu phí BH trách nhiệm nghề nghiệp - Pháp lý và dân sự

Biếu phí BH trách nhiệm nghề nghiệp -  Tư vấn thiết kế giám sát

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm nghề nghiệp -Tư vấn thiết kế giám sát

Quy tắc BH trách nhiệm nghề nghiệp -Tư vấn thiết kế giám sát

Biếu phí BH trách nhiệm nghề nghiệp -  Tư vấn thiết kế giám sát toàn diện

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm nghề nghiệp -Tư vấn thiết kế giám sát toàn diện

Quy tắc BH trách nhiệm nghề nghiệp -Tư vấn thiết kế giám sát toàn diện

Bảo hiểm liên quan

 • Bảo hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những thương tật, ốm đau và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba.

  Xem chi tiết

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng

  Bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm trách nhiệm công cộng - sản phẩm

  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng - sản phẩm: Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm thanh toán tất cả những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những Tổn thương Cá nhân hoặc Thiệt hại Vật chất xảy ra trong thời hạn bảo hiểm do một Sự Cố liên quan đến Hoạt Động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

  Xem chi tiết

  bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

  BH trách nhiệm người sử dụng lao động : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất và chi phí liên quan đến thương tật của Người lao động đã có giao kết Hợp đồng lao động hoặc thử việc với Người được bảo hiểm cũng như những chi phí khác mà Người được bảo hiểm phải chi trả.

  Xem chi tiết