bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

BH trách nhiệm người sử dụng lao động : Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất và chi phí liên quan đến thương tật của Người lao động đã có giao kết Hợp đồng lao động hoặc thử việc với Người được bảo hiểm cũng như những chi phí khác mà Người được bảo hiểm phải chi trả.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH trách nhiệm người sử dụng lao động

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm người sử dụng lao động

Quy tắc cầu BH trách nhiệm người sử dụng lao động

Bảo hiểm liên quan