Bảo hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm

Bảo hiểm Trách Nhiệm Sản Phẩm bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những thương tật, ốm đau bất ngờ về người và/hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản của bên thứ ba xảy ra do hàng hóa được bán ra, cung cấp, sửa chữa, thay thế hay được xử lý hoặc giải quyết bởi Người được bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

TẢI TÀI LIỆU

Biểu phí BH trách nhiệm sản phẩm

Giấy yêu cầu BH trách nhiệm sản phẩm

Quy tắc BH trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm liên quan