Ngày 9/9 ra mắt quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Ngày 9/9 tới, tại Bộ Tài chính sẽ chính thức diễn ra lễ ra mắt Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ (8 người), Ban điều hành (8 người) và Ban kiểm soát Quỹ (6 người).

Như vậy, sau quá trình thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, hiện Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm đã được kiện toàn về cơ cấu tổ chức cũng như các quy chế hoạt động.

Quỹ được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp DN bảo hiểm bị mất khả năng thanh toán hay phá sản được ban hành.

Được biết, ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đảm nhận Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và ông Trịnh Thanh Hoan (Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - AVI) giữ vị trí Trưởng Ban điều hành Quỹ.

Ban điều hành Quỹ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý Quỹ việc điều hành, quản lý, sử dụng, thanh toán Quỹ.

Tin tức liên quan