Nhân viên Pháp chế

Legal-01.jpg

Báo cáo: Trưởng bộ phận và cấp trên

Yêu cầu công việc:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật

Trên 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Thông thạo tiếng Anh

Thành thạo Word, Excel , PowerPoint và email

Am hiểu sâu các quy định và chính sách của Pháp luật

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức

Chức năng và nhiệm vụ:

A. Tư vấn các vấn đề pháp lý nội bộ

Làm rõ và tư vấn các câu hỏi về pháp luật của các Phòng/Ban liên quan

Phối hợp và trả lời các câu hỏi của khách hàng nội bộ, các khách hàng bên ngoài thông qua các Phòng/Ban liên đới về các các vấn đề pháp lý, tính pháp lý của các nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp các Phòng/Ban liên quan yêu cầu

Hướng dẫn về các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định (nếu cần)

B. Kiểm tra tính pháp lý và xem xét các hợp đồng, hướng dẫn nội bộ, quy tắc & điều khoản và các văn bản quan trọng

Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các hợp đồng, tài liệu bao gồm các hợp đồng mẫu của Công ty, các hợp đồng của khách hàng và đối tác

Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các công văn chính thức mà Công ty trả lời Bộ Tài chính (BTC), Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (HHBH) và các cơ quan có thẩm quyền

Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các hướng dẫn và quy định nội bộ theo yêu cầu

Soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu quan trọng khác

Phối hợp các Phòng/Ban liên quan soạn thảo, xem xét và chỉnh sửa các điều kiện & điều khoản cho sản phẩm bảo hiểm của Công ty và các tài liệu đệ trình cho Bộ Tài Chính

C. Tham gia giải quyết các tranh chấp

Theo dõi các quy trình thủ tục liên quan đến các tranh chấp pháp lý bao gồm cả trường hợp tranh chấp tại Tòa án hay cơ quan Trọng tài

Cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho người đại diện cho Công ty (Ủy quyền chịu trách nhiệm)

Thực hiện các thủ tục pháp lý như là người đại diện được ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty (nếu được yêu cầu)

D. Theo dõi, cập nhật các quy phạm pháp luật

Tóm tắt các văn bản pháp luật được cập nhật liên quan tới hoạt động của Công ty và gửi tới các phòng/ban liên quan

  • Khuyến nghị và hỗ trợ các phòng/ban liên quan để chuẩn bị và hành động phù hợp với những thay đổi của pháp luật

E.Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên

Nộp CV: nộp trực tiếp hoặc qua email: hr@pacvn.vnTin tuyển dụng khác

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 Nhân viên Kinh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
2 Trưởng bộ phận KInh doanh TP Hồ Chí Minh 31/12/2023 Xem thêm
3 Kỹ sư dữ liệu TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
4 Nhân viên phân tích nghiệp vụ TP Hồ Chí Minh 15/05/2023 Xem thêm
5 Nhân viên Pháp chế TP Hồ Chí Minh 06/11/2018 Xem thêm