PHÚ HƯNG BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Ngày 25/8/2017, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC9/KDBH cho phép Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung như sau:

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng là 403.840.000.000 (Bốn trăm linh ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng).

Nguồn Bộ tài chính

Tin tức liên quan