QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ, SẢN PHẦM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Số: 09/23/QĐ-PAC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm

trên môi trường mạng

       TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG  

                 

  • Căn cứ vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng số 41/GP/KDBH ngày 12/12/2006 và các giấy phép điều chỉnh khác do Bộ Tài chính cấp;
  • Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (“Công ty”) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 19/04/2023;
  • Căn cứ Giấy ủy quyền số 07/22/UQ-PAC ngày 23/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  • Căn cứ Tờ trình số 12/23/TTr-XNBH của Phòng Xét nhận bảo hiểm về việc ban hành Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên môi trường mạng đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 29/12/2023,

 QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2023.

          Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Phòng Xét nhận bảo hiểm cùng các Đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:        

- Như điều 3;                                                                                 

- Lưu Hành chính.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lu, Chao-Chuan

Tham khảo thêm: tải về

Tin tức liên quan