THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Số: 39/24/TB-PAC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG BÁO

 

          Kính gửi: Quý Khách hàng

         Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (sau đây gọi là “Phú Hưng”) trân trọng thông báo danh sách các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên môi trường mạng như sau:

STT

Sản phẩm/Dịch vụ

Website thương mại điện tử

1

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mô tô, xe máy

https://ebaohiem.pacvn.vn/mbi

2

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô

https://ebaohiem.pacvn.vn/mot

3

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

https://ebaohiem.pacvn.vn/fhi

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phú Hưng qua hotline số 0899 888 018 hoặc email info@pacvn.vn

Trân trọng.

 

Nơi nhận

-      Như trên

-      Lưu Phòng HC.

    

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

  Lu, Chao-Chuan

 Tham khảo thêm: tải về

Tin tức liên quan