THÔNG BÁO triển khai triển khai thực hiện Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầ

CÔNG TY CỔ PHẦN

BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Số: 86/23/TB-PAC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2023

 

THÔNG BÁO

 (V/v: triển khai thực hiện Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng)

 

Kính gửi: Quý Khách hàng/Đối tác/Đại lý/Các bên có liên quan

 

        Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (“Phú Hưng”) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng/Đối tác/Đại lý/Các bên có liên quan đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Căn cứ:

  • Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (“Nghị định 67/2023/NĐ-CP”);

Phú Hưng trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Đối tác/Đại lý/Các bên có liên quan về việc áp dụng quy định pháp luật tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm: bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng kể từ ngày 06/09/2023. Theo đó, các hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm thuộc các sản phẩm bảo hiểm nêu trên giao kết từ ngày 06/09/2023 sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

Trân trọng.

 

Nơi nhận

-      Như trên

-      Lưu Phòng HC.

    

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

  Lu, Chao-Chuan

 https://www.pacvn.vn/files/announcement-vn--d74qzoOKLZ.pdf

Tin tức liên quan