THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG
Annual General Meeting of Shareholders 2014 of Phu Hung Assurance Corporation

--o0o--

Vui lòng đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Please attend the Annual General Meeting of Shareholders 2014

- Thời gian/ Time:

10:00 ngày 21 tháng 04 năm 2015  
10:00 AM on April 21st, 2015

- Địa điểm/ Place:

Tầng 2, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú,Quận 7, TP Hồ Chí Minh 
2nd floor, 801 Nguyen Van Linh St., Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

- Nội dung/ Content:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014
Annual General Meeting of Shareholders 2014

 

Xin Quý Cổ đông vui lòng tham dự đầy đủ và đúng giờ.
Please attend the meeting fully and punctually.

Download invitation letter

 

Tin tức liên quan