TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

I - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Sáu tháng đầu năm 2017, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 19.769 tỉ đồng, tăng trưởng 12%, bồi thường 6.831 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 4.763 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường đã bao gồm dự phòng bồi thường 58%.

 Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 6.600 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 33% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng trưởng 13%, bồi thường 3.131 tỷ đồng, dự phòng bồi thường 2,031 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 78% (đã bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 1.684 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 9%, bồi thường 362 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 220 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 34% (đã bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 4.916 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 25%, bồi thường 2.769 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 681 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 70% (đã bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 5.252 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 27%, tăng trưởng 24%, bồi thường 1.612 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 518 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 40% (đã bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 3.042 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 15%, tăng trưởng 6%, bồi thường 663 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 694 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 44% (đã bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 1.667 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 8%, tăng trưởng 13%, bồi thường 585 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 380 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 57% (đã bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.159 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 6%, tăng trưởng 10%, bồi thường 296 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 253 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 47% (đã bao gồm dự phòng bồi thường).

 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 990 tỉ đồng chiếm tỉ trọng 5%, tăng trưởng giảm 15%, bồi thường 361 tỉ đồng, dự phòng bồi thường 582 tỉ đồng, tỉ lệ bồi thường 95% (đã bao gồm dự phòng bồi thường).

 Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 458 tỉ đồng tăng trưởng 17%, bảo hiểm hàng không 300 tỷ đồng giảm 23%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 116 tỷ đồng tăng trưởng 88%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 138 tỷ đồng tăng trưởng 39%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 30 tỷ đồng tăng trưởng 16%, bảo hiểm bảo lãnh 13 tỉ đồng, tăng trưởng 23%.

 Các doanh nghiệp bảo hiểm đạt doanh thu phí bảo hiểm cao là Bảo Việt đạt 3.621 tỷ đồng tăng 21,32% chiếm 18,32% thị phần; PVI đạt 3.572 tỷ đồng giảm 1,53% chiếm 18.07% thị phần; Bảo Minh đạt 1.626 tỷ đồng tăng 16.54% chiếm 8,23% thị phần; PTI đạt 1.496 tỷ đồng tăng trưởng 1,75% chiếm 7,57% thị phần, PJICO đạt 1.210 tỷ đồng tăng trưởng 1,38% chiếm 6,12% thị phần.

 II - THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm:

 Số lượng hợp đồng khai thác mới 6 tháng đầu năm 2017 đạt 817.616 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, có 816.915 hợp đồng cá nhân (tăng 26,6%) và 701 hợp đồng nhóm (giảm 84%) với chủ yếu là các sản phẩm bảo hiểm hưu trí.

 Số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) 6 tháng đầu năm 2017 là 47.608 hợp đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ là 437.664 hợp đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 6.830.624 hợp đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp có số lượng hợp đồng có hiệu lực lớn nhất bao gồm Bảo Việt (1.949.355 hợp đồng), Prudential (1.804.583 hợp đồng), Manulife (753.898 hợp đồng), Dai-ichi (587.791 hợp đồng) và AIA (571.352 hợp đồng).

 Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, 3 sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (56,3%), sản phẩm bảo hiểm đầu tư (36%) và sản phẩm bảo hiểm tử kỳ (6%).

  1. Số tiền bảo hiểm:

Tổng mức trách nhiệm mà các DNBH Nhân thọ đang bảo hiểm là 2.043 nghìn tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, mức trách nhiệm của các sản phẩm chính đạt 1.334 nghìn tỉ đồng (tăng 36,65%), mức trách nhiệm của các sản phẩm phụ đạt 709 nghìn tỉ đồng (tăng 47,85%). Tổng mức trách nhiệm của các sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 1.994 nghìn tỉ đồng (tăng 40,17%) và các sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 49 nghìn tỉ đồng (tăng 44,13%).

Các doanh nghiệp có tổng mức trách nhiệm cao trên thị trường bảo hiểm là: Dai-ichi life là 416 nghìn tỉ đồng, Prudential 406 nghìn tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ 323 nghìn tỉ đồng, AIA 261 nghìn tỉ đồng, Chubb Life 256 nghìn tỉ đồng.

       3. Phí bảo hiểm:

 Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đạt 9.517 tỉ đồng tăng 32.3% so với cùng kỳ năm trước, phí bảo hiểm đóng một lần là 352 tỉ đồng tăng 101,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng phí khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9.869 tỉ đồng tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ là 2.131 tỉ đồng, Prudential với 1.899 tỉ đồng, Dai-ichi là 1.394 tỉ đồng, Manulife là 1.376 tỉ đồng, AIA với 1.080 tỉ đồng.

 Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường là 28.309 tỉ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản phẩm bảo hiểm cá nhân đạt 28.118 tỉ đồng (tăng 31,7%) và sản phẩm bảo hiểm nhóm đạt 191 tỉ đồng (tăng 6%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần tổng doanh thu lớn trên thị trường bao gồm Bảo Việt (7.929 tỉ đồng), Prudential (7.008 tỉ đồng), Manulife (3.517 tỉ đồng), Dai-ichi Life (3.161 tỉ đồng) và AIA (2.735 tỉ đồng).

 Tổng doanh thu phí khai thác qua kênh ngân hàng và các tổ chức tín dụng (bancassurance) đạt 1,822 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 6.4 % tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường.

  1. Tình hình trả tiền bảo hiểm:

 Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 6 tháng đầu năm 2017 cho các sản phẩm bảo hiểm là 7.248 tỉ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

 Trả tiền bảo hiểm gốc là 4.950 tỉ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bảo Việt Nhân thọ với 1.959 tỉ đồng, Prudential với 1.790 tỉ đồng, AIA với 363 tỉ đồng, Manulife với 351 tỉ đồng và Dai-ichi với 279 tỉ đồng,

 Trả giá trị hoàn lại là 1.349 tỉ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Prudential là doanh nghiệp có giá trị hoàn lại cao nhất thị trường với 429 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Việt với 266 tỉ đồng, Manulife với 154 tỉ đồng, Dai-ichi 63 tỉ đồng và Chubb Life 55 tỉ đồng.

 Tổng số lãi chia cho người thụ hưởng là 950 tỉ đồng, tăng 7,94%, trong đó Prudential trả 528 tỉ đồng, Manulife trả 210 tỉ đồng và Bảo Việt Nhân thọ trả 189 tỉ đồng.

  1. Số lượng đại lý bảo hiểm.

 Số lượng đại lý mới tuyển dụng 6 tháng đầu năm 2017 là 141.305 đại lý, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp bảo hiểm có số lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường theo thứ tự là: Bảo Việt Nhân thọ 31.057 đại lý, Prudential 24.498 đại lý, Dai-ichi 19.489 đại lý, AIA 15.392 đại lý và Hanwha Life 13.946 đại lý.

 Tính đến hết tháng 6 năm 2017, tổng số lượng đại lý có mặt trên thị trường là 525.150 đại lý, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 163.755 đại lý, Bảo Việt Nhân thọ 142.382 đại lý, Dai-ichi life 66.738 đại lý, Hanwha Life 35.710 đại lý và AIA 34.025 đại lý.

 Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Tin tức liên quan