Tuyển dụng

STT Tiêu đề Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Chi tiết
1 TRỢ LÝ KINH DOANH TP Hồ Chí Minh 21/06/2016 Xem thêm
2 NHÂN VIÊN KINH DOANH TP.HỒ CHÍ MINH TP Hồ Chí Minh 21/06/2016 Xem thêm
3 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TP Hồ Chí Minh 21/06/2016 Xem thêm
4 NHÂN VIÊN KINH DOANH Hà Nội 19/06/2016 Xem thêm
5 GIÁM ĐỐC KINH DOANH 03/06/2016 Xem thêm