Bồi thường

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, hồ sơ bồi thường và trách nhiệm của chủ xe cơ giới khi tai nạn giao thông xảy ra được quy định như bên dưới.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với chủ xe cơ giới, người bị thiệt hại, cơ quan công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

 • TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KHÔNG CÓ CÁC TÀI LIỆU QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 VÀ THIỆT HẠI XẢY RA ƯỚC TÍNH DƯỚI 10 TRIỆU ĐỒNG, HỒ SƠ BỒI THƯỜNG PHẢI CÓ CÁC TÀI LIỆU THEO QUY ĐỊNH SAU:

  1. Biên bản xác minh vụ tai nạn giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn. Biên bản xác minh vụ tai nạn phải có các nội dung sau:

  - Thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn;

  - Thông tin do chủ xe cơ giới hoặc lái xe gây tai nạn, nạn nhân hoặc đại diện của nạn nhân, các nhân chứng tại địa Điểm xảy ra tai nạn (nếu có) cung cấp. Các đối tượng cung cấp thông tin phải ghi rõ họ tên, số chứng minh thư, địa chỉ;

  - Mô tả hiện trường vụ tai nạn và thiệt hại của phương tiện bị tai nạn (kèm theo bản vẽ, bản ảnh).

  2. Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

  3. Các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).    

   


  KHI TAI NẠN GIAO THÔNG XẢY RA, CHỦ XE CƠ GIỚI PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM:

  1. Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

  2. Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  3. Cung cấp các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường theo quy định.

  Chú ý: Hướng dẫn ở trên chỉ có mục đích hỗ trợ, các điều kiện & điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.